fbpx
jak dlouho se peče pizza

Obchodní podmínky

vyhlášené podnikající fyzickou osobou, kterou je
Lukáš Krupa, IČ: 07466471, tel: +420 732 477 051
se sídlem

Sokolská 258/28, 757 01, Valašské Meziříčí
(dále Prodávající)

I.
Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. Zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník
nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového vzdělávacího e-booku “Italská pizza od začátku do konce” (dále jen Předmět koupě), kterou strany uzavírají
prostřednictvím webových stránek www.pizzaguru.cz a https://form.simpleshop.cz/8mWe/buy/ (dále jen Webových
stránek) vyplněním a odesláním objednávky.
b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (dále
Kupující) a Prodávajícího.
c) Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z Předmětu
koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a autor za
ně nenese žádnou odpovědnost.
d) V Předmětu koupě může Kupující najít informace o produktech nebo službách třetích
stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.
e) Informace o digitálním obsahu a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou
zjevné chyby.
f) Informace jsou sdělovány prostřednictvím Webových stránek, popřípadě dalšími
informačními kanály, zpravidla e-mailem.

II.
Objednávka

a) Objednávku přes webové rozhraní může provést pouze Kupující z České republiky mající
bankovní účet u české banky nebo Kupující ze Slovenské republiky mající účet u
slovenské banky.
b) Kupující z jiných zemí mohou objednávku provést pouze prostřednictvím e-mailu.
c) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to
na adrese Webových stránek.
d) Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím Webových stránek.
e) Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
f) Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná
práva a povinnosti, tj. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a Prodávající se zavazuje
poskytnout Kupujícímu předmět koupě.
g) Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro
nákup na Webových stránkách, a že s nimi souhlasí.

III.
Kupní cena

a) Kupní cena Předmětu koupě je uvedena ve shrnutí objednávky na Webových stránkách.
b) Prodávající není plátcem DPH na území České republiky., cena je tak pro Českou
republiku konečná.
c) U ostatních zemí Evropské unie se k ceně připočítává příslušná sazba DPH.
d) Ostatní související poplatky jsou již zahrnuty v ceně.
e) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která
poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních
převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví
jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
f) Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
g) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese Kupující.
h) K přijaté platbě vystaví Prodávající doklad, který zašle Kupujícímu elektronickou formou.

IV.
Doručování

a) Prodávající dodá přístupové údaje ke stažení Předmětu koupě Kupujícímu elektronicky
na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři neprodleně po přijetí
objednávky a úhradě kupní ceny.
b) Doklad o koupi Předmětu koupě a přístupové údaje odešle Prodávající Kupujícímu
neprodleně po úhradě kupní ceny.
c) Předmět koupě je doručován výhradně elektronickou formou, a to prostřednictvím emailové
zprávy obsahující internetový odkaz na URL adresu, z níž si Kupující může
Předmět koupě uložit do svého zařízení. Odkaz je platný po dobu 48 hodin od úhrady.
d) Vhodné programové vybavení pro otevření Předmětu koupě je Adobe Acrobat Reader.

V.
Zrušení objednávky

a odstoupení od kupní smlouvy
a) Objednávku lze zrušit do momentu její úhrady, a to elektronicky na e-mailovou adresu
Prodávajícího lkrupa25@gmail.com či pizza@pizzaguru.cz (dále E-mailovou adresu).
b) Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od uhrazení kupní ceny Předmětu
koupě. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující v přiměřeném rozsahu seznámil
s povahou, vlastnostmi a funkčností Předmětu koupě.
c) Odstoupení od smlouvy Kupující Prodávajícímu zašle ve 14 denní lhůtě od uhrazení kupní
ceny na E-mailovou adresu Prodávajícího. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od
smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace v odstoupení uvede datum nákupu či
číslo smlouvy/dokladu a bankovní spojení.
d) Prodávající vrátí Kupujícímu částku plně odpovídající ceně Předmětu koupě do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy, a to převodem na jím uvedený bankovní účet.

VI.
Reklamace

a) Reklamace je možná v případě, že:
• Kupujícímu nebyl ve lhůtě 24 hodin od připsání platby Prodávajícímu doručen e-mail
s odkazem nebo přílohou na stažení Předmětu koupě,
• odkaz ke stažení Předmětu koupě nefunguje,
• Předmět koupě je zčásti či zcela poškozen a není možné jej otevřít nebo řádně
zobrazit.
b) Reklamaci zašle Kupující písemně na E-mailovou adresu Prodávajícího ve lhůtě 90 dní od
úhrady Předmětu koupě s uvedením důvodu reklamace.
c) Reklamace bude vyřešena zpřístupněním funkčního Předmětu koupě jinou cestou, a to
ve lhůtě 14 dnů.
d) Pokud se Kupujícímu nepodaří žádným způsobem Předmět koupě otevřít či řádně
zobrazit a toto prokáže do 14 dnů od zpřístupnění funkčního Předmětu koupě, je jeho
reklamace oprávněná a má nárok na navrácení Kupní ceny, a to převodem na jím
uvedený bankovní účet do 14 dnů od data prokázání.

VII.
Ochrana duševního vlastnictví

a) Předmět koupě představuje obrazový záznam vizuálního díla/děl (včetně doprovodných
materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů
na ochranu duševního vlastnictví.
b) Kupující je oprávněn užít zpřístupněný Předmět koupě výhradně pro svoji vlastní osobní
potřebu.
c) Kupující není oprávněn Předmět koupě ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad
rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho jakýmkoliv způsobem
dalším osobám, např. pronajímat, půjčovat, darovat nebo vystavovat. Také není oprávněn
ho reprodukovat a překládat.
d) Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické
prostředky ochrany Předmětu koupě nebo informace o identifikaci práv k Předmětu
koupě.
e) Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k Předmětu koupě jinak než
v souladu s těmito podmínkami.
f) Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je
porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.

VIII.
Ochrana osobních údajů

a) Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány
a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za
účelem plnění předmětu smlouvy.
b) Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn
tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
c) Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Prodávající se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům.
e) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
Prodávajícímu.

IX.
Řešení sporů

a) Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.
b) Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
c) Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.),
autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších
právních předpisů.
d) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení)
je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
e) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká
obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo
dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou
podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující
tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný
správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní
inspekci).

X.
Závěrečná ustanovení

a) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.
b) Veškeré objednávky se vždy řídí verzí obchodních podmínek platných v den objednávky.
c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.12.2019